Zadania Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy

Pracownicy socjalni sekcji ds. przeciwdziałania przemocy przyjmują zgłoszenia dotyczące przemocy domowej, diagnozują sytuację, potrzeby i zasoby osoby doznającej przemocy domowej, wszczynają procedurę „Niebieskie Karty”.

Pracownicy udzielają kompleksowych informacji o:

  • możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób doznających przemocy domowej
  • formach pomocy małoletnim doznającym przemocy domowej oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc
  • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby doznającej przemocy domowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  6 września 2023r.,  pracownicy socjalni organizują niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby doznającej przemocy domowej, zapewniają osobie doznającej przemocy domowej, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doznających przemocy  domowej lub innej placówce, w tym prowadzonej przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pracownicy sekcji biorą udział w opracowaniu przez grupę diagnostyczno-pomocową indywidualnego planu pomocy, podejmują działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w środowisku domowym, w szczególności składają systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby doznającej przemocy domowej, w zależności od potrzeb określonych przez grupę diagnostyczno-pomocową, mogą prowadzić rozmowy w szczególności o prawnokarnych konsekwencjach stosowania przemocy domowej oraz informują osobę stosującą przemoc domową o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii, udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową. Ponadto pracownicy socjalni sekcji ds. przeciwdziałania przemocy współpracują z Zespołem Interdyscyplinarnym w Gorzowie Wielkopolskim, inicjują działania profilaktyczne z zakresu przemocy domowej, prowadzą obsługę administracyjno-biurową w zakresie procedury „Niebieskie Karty”, sporządzają sprawozdania w zakresie zadań powierzonych sekcji.

do góry

Kontakt

Sekcja do spraw przeciwdziałania przemocy
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 715 13 33 (pokój nr 11)
Tatiana Popowska tel. 508 568 637
Joanna Gracz tel. 519 319 544
Marta Kędzierska tel. 519 319 511

tel. 95 715 13 36 (pokój nr 12)
Marzena Nowak tel. 519 319 530
Agnieszka Lisiecka tel. 519 319 535
Agnieszka Michniewicz tel. 519 319 545

e-mail: sekcja.przemoc@gcprgorzow.pl

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo realizowane jest poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii w siedzibie GCPR przy ul. Jagiełły 7.

Poradnictwo świadczone jest w godzinach pracy GCPR:
7:30 – 15:30 – poniedziałek, środa, czwartek
7:30 – 16:30 – wtorek
7:30 – 14:30 – piątek

Rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej wsparcia udziela specjalista z dużym doświadczeniem w pracy z osobami doznającymi przemocy.

W celu skorzystania z poradnictwa psychologicznego w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie wymagane jest uzyskanie skierowania do psychologa od pracownika socjalnego oraz wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.

do góry