INFORMACJE OGÓLNE KONTAKT

Informacje ogólne

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie wypełniając obowiązek wynikający z art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

informuje, że

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.95 715-13-60
 • Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Robert Kędzior – kontakt:iodo@gcprgorzow.pl
 • dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonywaniem przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zadań ustawowych i statutowych,
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są w szczególności:
  • ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
  • ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,
  • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
  • ustawa z dnia 9 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
  • ustawa z dnia 4 kwietna 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym,
  • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
  • ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
  • 9 ust.2, lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: organom administracji publicznej, skarbowym, windykacyjnym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, instytucjom bankowym, dostawcom systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, sądom, organom ścigania, komornikom,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym w celu archiwizacji na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • w związku z przetwarzaniem przez GCPR danych osobowych, przysługuje prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia, przy czym w celu realizacji tych praw należy złożyć wniosek z wyprzedzeniem 14 dni;
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Organem nadzorczym jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 • podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym oraz równocześnie warunkiem rozpoznania prowadzonej przez administratora danych osobowych sprawy administracyjnej;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia – nie dotyczy.

Powrót

Kontakt

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Robert Kędzior

mail: iodo@gcprgorzow.pl

tel. 519 319 500

Powrót