Zespół ds. pieczy zastępczej, realizuje następujące zadania:

 1. Gromadzi informacje oraz dokumentację dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
 2. Przygotowuje dziecko przebywające w pieczy zastępczej do przejścia do innej formy pieczy zastępczej;
 • wskazuje rodzinom zastępczym, gdzie mogą uzyskać pomoc (wyjaśnia zakres działania PPP i innych poradni specjalistycznych)
 • współpracuje z sądem oraz informuje co najmniej raz na 6 miesięcy o sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz sytuacji rodziny dziecka.
 • informuje sąd o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny, załączając opinię gminy- pracownika socjalnego i asystenta rodziny i opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 • składając opinie o aktualnej sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, zawierana jest informacja o zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Brak jest opinii dot. sytuacji dziecka, w której nie ma zawartej informacji o zasadności dalszego pobytu.
 • składa również wniosek o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, do którego dołącza opinię gminy – pracownika socjalnego, asystenta rodziny i opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 1. Wydaje opinię na wniosek starosty, (na wniosek Sekcji Świadczeń ds. Pieczy Zastępczej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie) o możliwości kontynuacji, bądź podjęcia dodatkowego zatrudnienia, podjęcia pracy zarobkowej przez osobę, której przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 2. W przypadku przeniesienia dziecka do innej rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej pośredniczy w przekazaniu dokumentacji dziecka pomiędzy rodzinami zastępczymi, rodzinnymi domami dziecka.
 3. Przez Zespół ds. pieczy zastępczej prowadzony jest nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 • kwalifikowani są kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawane są zaświadczenia kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.
 • organizowane są szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 • kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka mają zapewnione badania psychologiczne (badania przeprowadzane są przez psychologa ZPZ)
 • w przypadku zapotrzebowania jest możliwość zorganizowania szkolenia dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia szkolenia oraz opinii dot. predyspozycji.
 • rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Zespół ds. pieczy zastępczej które podnoszą ich kwalifikacje (są to. m.in. warsztaty dla zawodowych rodzin zastępczych – prowadzonych przez psychologa ZPZ. wykład dot. FASD).
 • osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą zapewniana jest pomoc i wsparcie w ramach: grup wsparcia (obecnie w ZPZ funkcjonują trzy grupy wsparcia, które obejmują rodziny zawodowe, niezawodowe i spokrewnione) oraz rodzin pomocowych.
 • W br. współpracowano z jednym wolontariuszem, który pomagał w zajęciach edukacyjnych w pogotowiu rodzinnym. Przeszkolono również osobę chętna do wolontariatu w pogotowiu rodzinnym, jednak z uwagi na przeszkody prawne dot. zakresu oczekiwanej pomocy przez rodzinę zastępczą umowa nie została zawarta. Obecnie trwają prace nad tworzeniem umów zawieranych z wolontariuszami
  i tworzenie ich zakresów obowiązków.
 • pracownicy ZPZ współpracują ze środowiskiem lokalnym, z działami GCPR, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami.
 • na terenie ZPZ prowadzone jest poradnictwo dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Terapia psychologiczna jest prowadzona na terenie ZPZ.
 • dokonywana jest okresowa ocena sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
 • prowadzona jest działalność diagnostyczno-konsultacyjna która ma na celu szkolenie kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, prowadzenia rodzinnych domów dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinna piecze zastępczą. Rodzice dzieci objętych pieczą zastępczą uzyskują pomoc psychologiczną w sytuacji przysposobienia dziecka.
 • przeprowadzanie badań psychologicznych;
 • rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe, rodzinne domy dziecka mają zapewnione poradnictwo, które ma na celu wzmacniać ich kompetencje. Brak jest szkoleń dot. wypalenia zawodowego. Działania te są podejmowane w ramach grupy wsparcia.
 • koordynatorzy korzystają z pojawiających się możliwości podnoszenia kwalifikacji, które nie odpowiadają zgłaszanym potrzebom.
 • pracownicy ZPZ zgłaszają do OA informacje o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną ,
 • organizowana jest opieka nad dzieckiem w przypadku, gdy rodzina zastępcza okresowo nie może sprawować opieki nad dzieckiem (rodziny pomocowe).

powrót