W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2019 r. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019r. poz. 924) o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej z terenu Gorzowa Wielkopolskiego może składać wnioski na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (art. 113a).

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. Dyrektorowi placówki opiekuńczo- wychowawczej na każde dziecko umieszczone w tej placówce w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.
 2. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przeznacza się w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 3. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko danej placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
 4. Prawo do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy.
 5. W przypadku braku zmian w sytuacji dziecka albo zmian w sytuacji kierującego placówką mających wpływ na prawo do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, dodatek ten ustala się na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
 6. W przypadku, gdy placówka opiekuńczo- wychowawcza nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym – dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego nie przysługuje.
 7. W przypadku, gdy dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej przysługuje kierującemu placówką za niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek ten wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym w tej placówce.
 8. Osoby kierujące placówkami opiekuńczo- wychowawczymi otrzymujące dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał ten dodatek, o każdej zmianie sytuacji, która ma wpływ na prawo do tego dodatku.
 9. Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami przez osobę, która je pobrała.
 10. Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się świadczenia:
  • wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia pieniężnego w całości lub w części,
  • przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
  • wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie pieniężne albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą to świadczenie i odmówiono prawa do tego świadczenia
 11. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, ustalone ostateczną decyzją, podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń pieniężnych.
 12. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 13. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia pieniężnego do dnia spłaty.

powrót