Informacje ogólne

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolski przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. 2019r. poz. 2086 ze zm.) Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły.

Do góry

Zakres podstawowych zadań

Sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentowania w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Obowiązki opiekuna prawneho lub kuratora:
1) Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi.
2) Opiekun prawny i kurator obowiązani są wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką lub kuratelą i interes społeczny.
3) Opiekun prawny i kurator powinni uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą lub jej majątku.
4) Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun i kurator zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić ich od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny.
5) Opiekun prawny i kurator zobowiązani są, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy ( nie rzadziej niż co roku), składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką lub kuratelą oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, Ośrodek przedstawi sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie kuratora lub opiekuna następuje w drodze postanowienia sądu. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • korzystanie z pełni władzy rodzicielskiej,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Do góry

Wymagane dokumenty

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego, kuratora.
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

UWAGA!
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie!

Do góry

Gdzie wysłać swoją kandydaturę?

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych, kuratorów przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Walczaka 42
66–400 Gorzów Wielkopolski

Do góry

Druki do pobrania

ikonka_pdfOświadczenie kandydata na opiekuna prawnego

Do góry

Powrót