1. art. 18 ust.1 pkt. 3, art. 50, art. 106 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2023 poz. 901 ze zm.),
  2. art 9 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2123).
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r. Nr 189, poz.1598 ze zm).
  4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2021, poz. 1296).
  5. ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim.

powrót