Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę mającym zniwelować rosnące ceny energii, gazu oraz żywności.

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz.759 ze zm.)

 

 

powrót