Refundacja podatku VAT, wynikająca z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, który wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, które zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),

Gospodarstwo domowe wnioskodawcy musi spełniać kryterium dochodowe:

 • w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie może przekroczyć 2100,- zł,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie może przekroczyć kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość przeciętnego dochodu ustala się na podstawie dochodów uzyskanych:

 •  w 2021 roku – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2023 r.
 •  w 2022 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie po dniu 31 lipca 2023 r.

 

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Wniosek   refundację podatku VAT składa się  w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek może skutecznie złożyć inna osoba (np. inny członek gospodarstwa domowego) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienioną osobę uprawnioną.

Do wniosku w każdym przypadku należy załączyć :

 • fakturę VAT dokumentująca dostarczenie paliw gazowych – faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT,
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów wymaganych dokumentów.

Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów.

Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez organ rozpatrujący wniosek. Takimi dokumentami mogą być na przykład:

 • dowód zasądzenia alimentów,
 • informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,
 • informacje o przyznanym stypendium,
 • informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego:

 

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • do dnia 30 września 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 30 września 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji wymaga wydania decyzji.

Informację o przyznaniu refundacji przesyła się wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej może od organu przyznającego refundację podatku VAT otrzymać informację o przyznaniu refundacji.

 

powrót