• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 716),
  • obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P.2021 poz. 393)
  • Uchwała Nr IX/168/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego  opublikowana w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 9 lipca 2019 r. poz. 1952

powrót