„Niebieska Karta” jest dokumentem wypełnianym w przypadku stwierdzenia przemocy domowej. „Niebieska Karta” może zostać wszczęta przez przedstawicieli: policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, żandarmerię wojskową. Wypełnienie „Niebieskiej Karty” nie jest jednak równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego. W przypadku złożenia zawiadomienia i wszczęcia postępowania może ona zostać wykorzystana jako dowód procesowy. Dokumentacja „Niebieskiej Karty” jest dla policji informacją, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Zgodnie z ustawą  o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zadań funkcjonariusza policji należy w szczególności praca z osobą stosującą przemoc domową. Dzielnicowy jest zobligowany do rozpoznania sytuacji i systematycznego monitorowania środowiska, a także do udzielania pomocy w trakcie comiesięcznych wizyt. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przemocy domowej.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową.

Procedurę „Niebieskiej Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2023r. poz. 1870), wydane na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289, 535 i 1606)

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec osób w danej rodzinie lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej.

 

powrót