1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego, kuratora.
  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim;
  3. Oświadczenie o tym, że wobec kandydata nie został orzeczony zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
  4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

UWAGA!
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie!
Rekrutacja ma charakter ciągły. Informujemy, że skontaktujemy się tylko  z wybranymi kandydatami.

powrót