Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt „Dorastanie bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt   jest ukierunkowany na pomoc dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą domową w Gorzowie Wlkp. oraz na profilaktykę pierwszorzędową, jako najskuteczniejszą.

Od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 roku istnieje możliwość skorzystania z konsultacji i porad dotyczących przeciwdziałania przemocy za pomocą poczty elektronicznej. Jest ona obsługiwana przez pracowników sekcji ds. przemocy w rodzinie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Pod adresem mailowym profilaktyka.przemoc@gcprgorzow.pl można anonimowo uzyskać porady i informacje m.in. o:

  • zjawisku przemocy,
  • możliwości uzyskania wsparcia psychologa, radcy prawnego bądź pracownika socjalnego,
  • miejscach, gdzie można zgłosić podejrzenie przemocy,
  • aktualnych przepisach prawa dotyczących przemocy,
  • procedurze Niebieska Karta,
  • lokalnych placówkach niosących pomoc na terenie Gorzowa Wlkp.,

a także porady w indywidualnych przypadkach osób zgłaszających się.

W ramach projektu zaplanowanych jest wiele działań, w tym: rozmowy ze specjalistami w ramach imprezy „Dni Gorzowa, pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych, konkurs fotograficzny „Jak ze sobą żyjemy? – Relacje współczesnej rodziny”, zajęcia profilaktyczne w szkołach z terenu podwyższonego ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie, targi spędzania czasu wolnego, warsztaty profilaktyczne przeciwdziałające patologiom społecznym organizowane w ramach Międzynarodowych Dni Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.
Podsumowaniem projektu będą targi spędzania czasu wolnego i warsztaty profilaktyczne zorganizowane w jednej z gorzowskich galerii w ramach Międzynarodowych Dni Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci dla uczestników konkursu fotograficznego oraz przedstawicieli podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gorzowa Wlkp.
Projekt „Dorastanie bez przemocy” w całości jest ukierunkowany na profilaktykę, a celem głównym jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz wskazanie pozytywnych wzorców w zakresie relacji rodzinnych i spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

powrót