Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego organ ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Prawo dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Nie przysługuje gdy:

  • dodatek z tytułu urodzenia dziecka został pobrany w innej gminie,
  • wniosek o dodatek został złożony po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia,
  • matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną lub pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

powrót