Podstawowe warunki, które pozwalają obcokrajowcom ubiegać się o świadczenia rodzinne.

Jak je uzyskać? Kiedy i o jakie świadczenia mogą ubiegać się cudzoziemcy? Na jakie kwoty mogą liczyć?

 

Świadczenie Kwota Świadczenia przysługujące cudzoziemcom
Zasiłek rodzinny,
do zasiłku mogą przysługiwać dodatki, odpowiednie do sytuacji rodzinnej osoby ubiegającej się

 • kryterium dochodowe – 674 zł na osobę w rodzinie,
 • w przypadku gdy dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności –  kryterium dochodowe – 764 zł na osobę w rodzinie

 

miesięcznie:

 • 95 zł na dziecko do 5 lat;
 • 124 zł na dziecko w wieku 5-18 lat;
 • 135 zł na dziecko w wieku 18-24 lat.

Świadczenia rodzinne przysługują cudzoziemcom:

 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
  • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  • jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  • na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
  • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  • z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia rodzinne przysługują cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 • kryterium dochodowe – 1922 zł na osobę w rodzinie
1000 zł jednorazowo
Świadczenie rodzicielskie
(do 52 tygodnia życia dziecka)

 • nie obowiązuje kryterium dochodowe
1000 zł miesięcznie
Świadczenia opiekuńcze:
1.      Świadczenie pielęgnacyjne

 • nie obowiązuje kryterium dochodowe
2988,00 zł miesięcznie
2.      Zasiłek pielęgnacyjny

 • nie obowiązuje kryterium dochodowe
215,84 zł miesięcznie

powrót