Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie: http://gcprgorzow.pl/

Data publikacji strony internetowej:02.03.2017 r.

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.01.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Weronika Taupa
E-mail: weronika.taupa@gcprgorzow.pl
Telefon: +48 95 715 13 89

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności lub na e-mail: sekretariat@gcprgorzow.pl.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony internetowej, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel.: +48 95 715 13 60
Faks: +48 95 715 13 87
E-mail: sekretariat@gcprgorzow.pl
Strona internetowa: http://gcprgorzow.pl/

Budynek główny Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie mieszczący się przy ul. Walczaka 42, blok 2 w Gorzowie Wielkopolskim jest częściowo dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada windę pozwalającą na dostęp osób na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem do budynku umieszczony jest domofon do przywołania pracownika wybranego działu. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Budynek siedziby Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie mieszczący się przy ul. Teatralnej 26 w Gorzowie Wielkopolskim posiada windę pozwalającą na dostęp osób na wózkach inwalidzkich. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Budynek siedziby Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie mieszczący się przy ul. Jagiełły 7 w Gorzowie Wielkopolskim posiada podjazd dostosowany do wózków inwalidzkich.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza migowego.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy dokonać zgłoszenia co najmniej na 7 dni przed terminem wizyty w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie.