Zadania Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy

Zadania sekcji ds. przeciwdziałania przemocy określone są w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym:

 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej, diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową,
 • wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”,
 • realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskie Karty”, w tym monitorowanie środowisk objętych tego typu wsparciem, udzielanie kompleksowych informacji o:
  • możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej oraz wsparcia, w tym w instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
  • formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,
  • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy domowej,
  • organizacja niezwłocznego dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
  • zapewnienie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w zależności od potrzeb, schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
  • przeprowadzanie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc domową na temat konsekwencji stosowania przemocy oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc,
 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w Gorzowie Wielkopolskim, w tym uczestnictwo i koordynowanie prac w grupach diagnostyczno- pomocowych,
 • inicjowanie działań profilaktycznych z zakresu przemocy domowej,
 • prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie zadań powierzonych sekcji.

do góry

Kontakt

Sekcja do spraw przeciwdziałania przemocy
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wlkp.
pokój: 11 i 12

tel. 95 715 13 33; 95 715 13 36
508 568 637; 519 319 544; 519 319 511
519 319 535; 519 319 530; 519 319 545

e-mail: sekcja.przemoc@gcprgorzow.pl

do góry