• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1335).
  • Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2004 Nr 240 poz. 2406),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm.)
  • Uchwała Nr XXXVII/668/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie kreślenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2 czerwca 2021 r. poz. 1215).

powrót