Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z art. 19 pkt. 2 i art. 46 ustawy o pomocy społecznej prowadzi punkt specjalistycznego poradnictwa wpisanego do Rejestru Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa. Specjalistyczne poradnictwo w szczególności poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo realizowane jest poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii w siedzibie GCPR przy ul. Jagiełły 7.

Poradnictwo świadczone jest godzinach pracy GCPR:
7:30 – 15:30 – poniedziałek, środa, czwartek
7:30 – 16:30 – wtorek
7:30 – 14:30 – piątek

Rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej wsparcia udziela specjalista z dużym doświadczeniem w pracy z osobami doznającymi przemocy.

W celu skorzystania z poradnictwa psychologicznego w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie wymagane jest uzyskanie skierowania do psychologa od pracownika socjalnego oraz wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.


Poradnictwo psychologiczne realizowane jest także dla rodzin zastępczych oraz ich wychowanków w siedzibie GCPR przy ul. Puszkina 3.

Poradnictwo świadczone jest w godzinach pracy GCPR tj.:
pon., środa, czwartek 7:30-15:30,
wtorek 7:30-16:30,
piątek 7:30-14:30.

Terminy spotkań są dopasowywane do możliwości i potrzeb klienta w bezpośredniej rozmowie psychologa z klientem.

Potrzebę objęcia wsparciem psychologicznym wychowanków rodzin zastępczych zgłasza koordynator rodzinnej pieczy zastępczej lub rodzina zastępcza.

Poradnictwo psychologiczne udzielane jest zarówno rodzinom zastępczym oraz dzieciom umieszczonym w tych rodzinach.

 

Poradnictwo prawne

Udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Pomoc prawna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym przez pracowników socjalnych z radcą prawnym.

 

Poradnictwo rodzinne

Obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny w tym problemy wychowawcze oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Poradnictwo rodzinne udzielane jest przez pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych, wizyt w środowisku, grup roboczych/interdyscyplinarnych oraz w Punktach Informacji i Obsługi, znajdujących się przy ul. Jagiełły 7 oraz Drzymały 10.

Poradnictwo świadczone jest w godzinach pracy GCPR tj.:
pon., środa, czwartek 7:30-15:30,
wtorek 7:30-16:30,
piątek 7:30-14:30.

 

Inne

Starszy terapeuta
Formy udzielania pomocy

  • konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych,
  • terapia krótkoterminowa dla osób uzależnionych,
  • pomoc terapeutyczna rodzinom osób uzależnionych,
  • psychoedukacja osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i współuzależnionych,
  • zajęcia profilaktyczne dla młodzieży,
  • nadzorowanie i wspieranie w zdrowieniu.

Kontakt
ul. Drzymały 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 519 319 539

Dyżur:
poniedziałek i piątek
godz. 8:00 – 15:00

Instruktor terapii
Instruktor ds. terapii uzależnień uczestniczy w procesie zdrowienia osoby uzależnionej.
Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją prozdrowotną, profilaktyką i popularyzacją sposobów życia bez nałogów.
Może uczestniczyć w planowaniu i prowadzeniu terapii uzależnień, indywidualnej i grupowej, a także w grupach samopomocowych i ruchach abstynenckich.

Kontakt
ul. Jagiełły 7
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 519 319 561

Dyżur:
wtorek
godz. 8:00 – 16:00