Informacja obowiązująca od 01.07.2020 roku dla osób ubiegających się o wydanie karty parkingowej.

Przed złożeniem wniosku i wniesieniem opłaty za kartę parkingową należy upewnić się czy karta parkingowa może być przyznana na podstawie posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Sprawdzić czy orzeczenie zawiera odpowiedni stopień niepełnosprawności i symbole przyczyny niepełnosprawności, które uprawniają do wydania takiej karty. Orzeczenie uprawniające:

– o znacznym stopniu niepełnosprawności zawierające symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R, 10-N lub 04-O, wydane przed 1 lipca 2014r. i posiadające w pkt. 9 tego orzeczenia wskazanie do otrzymania karty parkingowej,

– o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zawierające symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R, 10-N lub 04-O wydane po 1 lipca 2014r. i posiadające w pkt. 9 tego orzeczenia wskazanie do otrzymania karty parkingowej,

– o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane po 1 lipca 2014r., posiadające w pkt. 9 tego orzeczenia wskazanie do otrzymania karty parkingowej,

Jeżeli spełnione są w/wymienione przesłanki do wydania kart parkingowej, to można dokonać wpłaty za wydanie tej karty.

Możliwości dokonywania opłaty za wydanie karty parkingowej.

Opłata za kartę parkingową wynosi 21 zł i można jej dokonać poprzez:
1. wpłatę/przelew na bieżący rachunek bankowy GCPR

PKO Bank Polski  S.A.  Gorzów Wlkp.
nowy nr 71 1020 5402 0000 0102 0355 4656

Wniosek o wydanie karty parkingowej z czytelnie wypełnioną pierwszą stroną wniosku należy złożyć osobiście składając podpis (wzór podpisu ) w obecności pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z załącznikami:
1. Dowód wpłaty 21 zł za wydanie kart parkingowej
2. Jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm
3. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( jeżeli jest to orzeczenie wydane przez inny powiatowy zespół, to kopia orzeczenia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zespół, który wydał orzeczenie lub przedstawić oryginał do wglądu.

Karty parkingowe dla placówek

Od dnia 1 lipca 2014 r. o wydanie karty parkingowej mogą występować placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. (Dz.U. z 2014r., poz. 818) w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej]. Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki. Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania. We wniosku placówki miejsce oznaczone „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Do wniosku placówki dołącza się:

  1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);
  2. oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
  3. oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej;
  4. do wglądu – dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

ikonka_pdf Wniosek o wydanie karty parkingowej