Dokumentem potwierdzającym posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Legitymacje osoby niepełnosprawnej będą wydawane na podstawie prawomocnego orzeczenia.

Legitymacja będzie zawierała następujące dane imię , nazwisko, termin ważności legitymacji. Będzie też miejsce na PESEL, numer legitymacji oraz symbol i (w przypadku osób po 16. roku życia) stopień niepełnosprawności – wszystko to wpisane za pomocą fotokodu (kodu QR) i jedynie na wniosek osoby z niepełnosprawnością lub przedstawiciela ustawowego.

Wnioski o wydanie legitymacji należy składać do Powiatowego Zespołu wg miejsca zamieszkania.

O terminie odbioru legitymacji osoby będą zawiadamiane: drogą telefoniczną, w formie korespondencji elektronicznej lub korespondencji tradycyjnej.

Nowe zasady: okresu ważności legitymacji

  • nie dłużej niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
  • nie dłużej niż 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć:

  • wypełniony i czytelnie podpisany obowiązującego od 0109.2017 r. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
  • oryginał – do wglądu, orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień,
  • jedną aktualną fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm jak do dowodu osobistego,
  • kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
  • opłatę 15 zł za wydanie duplikatu legitymacji.

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania legitymacji.

Legitymacje wydane przed 1 września 2017 roku zachowują ważność na czas w nich określony.

informacja o legitymacjach

ikonka_pdfWniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej