1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 r. poz. 821 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. 2020 r. poz. 1876 ze zm.)
  3. Uchwała nr XXXII/383/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty dziecka w pieczy zastępczej.
  4. Uchwała nr L/579/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty dziecka w pieczy  zastępczej.
  5. Uchwała NR XVI/151/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie świadczenia przysługującego za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.
  6. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M. P. z 2018 r. poz. 326).
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061).
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1343).
  9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

powrót