Sprawę załatwia
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
Sekcja ds. uług
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski

Osoby uprawnione:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie przeznaczone są dla:

 1. osób dorosłych, wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:
  1. chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne);
  2. upośledzonych umysłowo;
  3. osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym,
 1. W wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi,pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych,jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Świadczenia, które ustawowo zapewniane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia), nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej. art. 47 ust. 1 pkt 5 oraz art. 127 ust. 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), a także art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123).

Kryteria otrzymywania świadczenia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U. 2023 poz. 901 ze zm.) oraz rozporządzenie  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 16 marca 2023 r. Sposób wykonania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2024 r.

Odpłatności

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, przyznając specjalistyczny usługi opiekuńcze dla osób z zaburzonych psychicznie, ustala wysokość odpłatności za usługi. Odpłatność osoby uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 776,00 zł, a osoby w rodzinie 600,00 zł.

Cena specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczona jest przez Wykonawcę zgodnie z zawartą umową – prawo zamówień publicznych

Od dnia 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.:
1 godzina specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyrównujących zaburzone funkcje organizmu wynosi:
– zajęcia z logopedą 150,00 zł,
– zajęcia z pedagogiem 150,00 zł,
– usługa w formie zajęć z rehabilitantem 180,00 zł,
– usługa w formie masaży 180,00 zł,
– usługa w formie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia 60 zł.

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie: Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę zegarową dla:
osoby samotnie gospodarującej osoby w rodzinie
do 100% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% do 220% 1,5 % 3,5 %
powyżej 220% do 250% 10% 15%
powyżej 250% do 300% 15% 25%
powyżej 300% do 400% 30% 45%
powyżej 400% do 500% 50% 65%
powyżej 500% do 600% 75% 85%
powyżej 600% 100% 100%

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Zaświadczenie lekarza specjalisty psychiatrii, określające rodzaj i zalecaną liczbę godzin usług, aktualizowane w każdym kolejnym postępowaniu administracyjnym.
 4. Zaświadczenie lekarza prowadzącego lub zaświadczenie specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, określające rodzaj i zalecaną liczbę godzin usług rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, aktualizowane w każdym kolejnym postępowaniu administracyjnym.
 5. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.
 6. Informacja o realizacji usług przez inne systemy (między innymi z ustaw: o ochronie zdrowia psychicznego, o systemie oświaty, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 7. Poświadczenie dochodu strony oraz rodziny tj. m in. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004r (Dz. U. 2023 poz. 901 ze zm.):
  • udokumentowany dochód netto osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny (w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego) – dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • decyzja o wysokości emerytury, renty,
  • zaświadczenia o zarobkach netto wszystkich członków rodziny wraz z zasiłkami rodzinnymi i pielęgnacyjnymi,
  • decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 8. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację dochodową.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.
3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.

W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma załatwienia
Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia
Przewidywany termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Sekcji ds. usług
pod nr telefonów:
95 715 13 74 – Usługi opiekuńcze p.230
519 319 506 – Wiesława Jackiewicz
519 319 516 – Agata Miłostan
785 054 742 – Anna Galimska

powrót