logo projekt

POWIAT: MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI/ GORZOWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE
realizuje projekt pn.:
„WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ
W OKRESIE EPIDEMII COVID – 19”
o numerze WND.-POWR.02.08.00-00-0107/20
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.
PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cel główny
Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

Cel szczegółowy
Celem szczegółowym projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:
• zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
• zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
• zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.
Projekt jest zgodny z ideą deinstytucjonalizacji, tj. procesem przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.
Działania realizowane w projekcie winny uwzględniać zasadę równości kobiet i mężczyzn.

Grupa docelowa
Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządu powiatu i samorządu województwa, czyli organy prowadzące lub zlecające realizację zadań własnych podmiotom niepublicznym na podstawie art.190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo -wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.
W ramach projektu środki ochrony osobistej otrzymają wychowankowie, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej (rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zaszepcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Okres realizacji projektu
• lipiec 2020 – wrzesień 2020

Okres trwałości projektu
• wynosi 5 lat tj. do 30 września 2025

ikonka_pdf Wytyczne

 

Wręczenie sprzętu komputerowego i środków ochrony rodzinom zastępczym

W czwartek, 17 września 2020 r. Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Beata Kulczycka przekazała sprzęt komputerowy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Wręczenie komputerów odbyło się w ramach realizowanego przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach wsparcia dla dzieci z rodzin zastępczych łącznie zakupiono 109 laptopów wraz ze słuchawkami bezprzewodowymi. Pomoc otrzymało 109 dzieci umieszczonych w 85 rodzinach zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i dwóch rodzinnych domach dziecka). Ponadto dla rodzin zastępczych zakupione zostały środki ochrony indywidualnej – 2265 sztuk maseczek, 7188 rękawiczek, 100 litrów płynu dezynfekcyjnego.
Zgodnie z wytycznymi, wymieniony sprzęt przez 5 lat będzie własnością Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i zostanie użyczony rodzinom. Po tym okresie najprawdopodobniej zostanie im przekazany nieodpłatnie.
Zakupów dokonano po przeprowadzonej diagnozie i rozpoznaniu potrzeb przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w uzgodnieniu z rodzinami zastępczymi.

Na terenie powiatu – Miasto Gorzów Wielkopolski ze wsparcia w ramach programu skorzystało 199 podmiotów, w tym:
– 131 rodzin zastępczych spokrewnionych;
– 56 rodzin zastępczych niezawodowych,
– 4 rodziny zastępcze zawodowe,
– 2 rodzinne domy dziecka,
– 6 placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym 2 typu rodzinnego.

W ramach projektu wsparcie otrzymało 328 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Zakupiono i przekazano:
– 151 sztuk sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
– 134 sztuk sprzętu multimedialnego,
– 2865 sztuk maseczek,
– 8646 rękawiczek,
– 127 litrów środków dezynfekujących.
Ponadto wyposażono 3 miejsca kwarantanny.

Powiat – Miasto Gorzów Wielkopolski otrzymało i wydatkowało dofinansowanie w wysokości 483.886 złotych.