Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych wyżej.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa wyżej, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Jeżeli dochód jest wyższy, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Od dnia 1 marca 2021 r. kwota najniższej emerytury wynosi  1.250,88 zł,
125% najniższej emerytury – 1.563,60 zł,
175% najniższej emerytury – 2.189,04

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
– 35 m2 – dla 1 osoby + 30% tj. 10,5 m2 = 45,5 m2
– 40 m2 – dla 2 osób + 30% tj. 12,0 m2 = 52,0 m2
– 45 m2  – dla 3 osób + 30% tj. 13,5 m2  = 58,5 m2
– 55 m2 – dla 4 osób + 30% tj. 16,5 m2  = 71,5 m2
– 65 m2 – dla 5 osób + 30% tj. 19,5 m2  = 84,5 m2
– 70 m2 – dla 6 osób + 30% tj. 21,0 m2 = 91,0 m2
W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2 .
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym  pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Do osób niepełnosprawnych które legitymują się powyższym orzeczeniem wydanym przed dniem 23 listopada 2004r. lub orzeczeniem orzecznika lekarza ZUS należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego potwierdzające, że niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
– 30%
albo
– 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS (obecnie 226,25 zł miesięcznie).

Do dochodu nie wlicza się:
– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
– dodatków dla sierot zupełnych,
– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
– dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
– pomocy w zakresie dożywiania.
– zasiłków pielęgnacyjnych,
– zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
– jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
– dodatku mieszkaniowego,
– dodatku energetycznego,
– zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.
– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 922),
– świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.),
– dodatku wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i 924),
– dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. Poz. 1540 oraz 2019 r. poz. 1309),
– świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. Poz. 2529),
– świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. Poz. 1622).

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, takie jak:
– czynsz,
– opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokalne mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
– zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
– odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
– inne niż wymienione w pkt.1-4 opłaty za użytkowanie lokalu mieszkalnego,
– opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
– wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:
– ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
– opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki, o których mowa wyżej, w wysokości 100% naliczonych i ponoszonych wydatków.
Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody bądź instalację gazu przewodowego wówczas przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego, obliczony w następujący sposób:
– za brak c.o. – równowartość 5kWh energii elektrycznej na 1 m2 normatywnej powierzchni użytkowej,
– za brak c.c.w. – równowartość 20 kWh energii elektrycznej na każdego członka gospodarstwa domowego,
– za brak instalacji gazu przewodowego – równowartość 10 kWh energii  elektrycznej w gospodarstwie jednoosobowym oraz równowartość 2 kWh na każdą dodatkową osobę.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca po dniu złożenia wniosku.
Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Wskazanie tego okresu następuje w formie klauzuli dołączonej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury.

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali się, że :
– występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o wysokości dochodów, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego)  wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe;
– faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o wysokości dochodów.
Upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia o stanie majątkowym zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
– ruchomości i nieruchomości,
– zasobów pieniężnych.
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu niezależnie pobranych kwot w podwojonej wysokości.

W wypadku stwierdzenia, że osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy, nie opłacana bieżąco należności za zajmowany lokal, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Osobie będącej właścicielem domu jednorodzinnego dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk.

powrót