1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wg załącznika nr1 określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz.1817 ze zm.) – do pobrania od Zarządcy Domu lub w Dziale Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Teatralnej 26
2. Deklaracja o wysokości dochodów wg załącznika nr 2 określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz.1817 ze zm.) – do pobrania od Zarządcy Domu lub w Dziale Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Teatralnej 26
3. Umowa najmu lokalu mieszkalnego,
4. Rachunek za energię elektryczną (faktura VAT) za ostatni okres rozliczeniowy – w przypadku braku w lokalu mieszkalnym instalacji centralnego ogrzewania, instalacji centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego,
5. Właściciel domu jednorodzinnego:
– zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu,
– rachunki opłat za energię cieplną, wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.
6. Dokumenty potwierdzające wykazane dochody za pełne trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku można przedłożyć w momencie składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
– osoby pracujące – zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz o składkę emerytalną, rentową oraz chorobową,
– emeryci i renciści – odcinki renty, osoby otrzymujące świadczenia na konto bankowe zaświadczenie z ZUS, w przypadku otrzymywania dodatkowych świadczeń np. dodatków pielęgnacyjnych, świadczeń pieniężnych, dodatków energetycznych, dodatków kompensacyjnych itp., aktualną decyzję KRUS, ZUS, WBE lub innego organu wypłacającego świadczenie,
– osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń lub o zarejestrowaniu bez prawa do zasiłku,
– osoby pobierające świadczenia z GCPR i PS – zaświadczenie o rodzaju i wysokości otrzymanych świadczeń,
– osoby pobierające świadczenia z GCPR – decyzje,
– studenci – zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranych stypendiów bądź o ich nie pobieraniu,
– osoby otrzymujące alimenty – oświadczenie o ich wysokości, wyrok zasądzający alimenty, zaświadczenie od komornika itp.,
– dochody z tytułu prac dorywczych, pomocy rodziny lub innych nieudokumentowanych źródeł – oświadczenie członka gospodarstwa domowego,
7. Dowód tożsamości,
8. Osoby niepełnosprawne wymagające zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub poruszające się na wózku – orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Do orzeczeń wydanych przed dniem 23 listopada 2004r. oraz do orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

powrót