Komu przysługuje prawo ubiegania się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej?

Zgodnie z Art. 54. 1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dokumentacja niezbędna do ubiegania się o wydanie decyzji kierującej do domu pomocy społecznej?

Do domu kieruje się na podstawie:

pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku, o którym mowa powyżej dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku, gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r., poz. 400).
 • pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącenie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu – w przypadku wyrażenia takiej zgody
 • pisemna zgoda ośrodka pomocy społecznej na potrącenie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu – w przypadku skierowania do domu ponadgminnego

W przypadku, gdy do domu pomocy społecznej kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej.

Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej.

Dokumentację kompletuje Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku, gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy (Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie) właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia lekarskie (stanowiące załącznik do wniosku),
 • zaświadczenie lekarza psychiatry w przypadku kierowania do typu domu dla przewlekle psychicznie chorych,
 • zaświadczenie psychologa w przypadku kierowania do typu domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • zaświadczenie lekarskie o wskazaniu odpowiedniego typu domu,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • opinię dotyczącą stopnia sprawności psychoruchowej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (wypełnia pracownik socjalny),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności / wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika. Załączenie wyżej wymienionych dokumentów daje możliwość najbardziej kompleksowego objęcia pomocą i wsparciem osobę kierowaną do domu pomocy społecznej.

 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 6 pkt. 15, art. 60 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901 ze zm.)

Średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

 1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności (art.61 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej):
 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 • małżonek, zstępni (np. dzieci, wnuki) przed wstępnymi (np. rodzice),
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
 1. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą (art.61 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej):a) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,b) małżonek, zstępni (np. dzieci, wnuki) przed wstępnymi (np. rodzice) – zgodnie z umową zawartą w trybie art.103 ust.2:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300%* tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę, jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300%* kryterium dochodowego na osobę;c) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby o których wcześniej mowa.

* kryterium dochodowe określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776,00zł, dla osoby w rodzinie jest równe 600,00zł.

Na podstawie art. 61.1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą :

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Powyższe zasady zostały ustalone dla osób, które ubiegają się o skierowanie do domu pomocy po 1 stycznia2004 roku.

W stosunku do osób umieszczonych oraz posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed 1 stycznia 2004 roku (art. 149, 155 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) decyzje zmieniające decyzje o odpłatności i o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje starosta właściwy ze względu na położenie domu. Powiat, który prowadzi lub zleca prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa, określone według zasad. Zgodnie z art.87 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego osoby przyjęte do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz osoby posiadające skierowania do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 1 stycznia 2004 roku ponoszą opłatę na dotychczasowych zasadach. Podstawową zasadą odpłatności, która ma zastosowanie do ww. osób przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz posiadających skierowania do domu pomocy społecznej wydane przed 1 stycznia 2004 r. jest zasada określona w art.35 ust.3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej, która stanowi, że miesięczna opłata za pobyt w domu pomocy społecznej zostaje podwyższona do pełnego kosztu utrzymania, nie więcej jednak niż do 70% dochodu osoby lub na osobę w rodzinie, po osiągnięciu przez dom pomocy społecznej standardu. W związku, z tym, że w przypadku dojścia domu pomocy społecznej do wymaganego standardu i otrzymania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej na czas nieokreślony, w stosunku do osób przebywających na tzw. starych zasadach, przestaje obowiązywać zasada określona w art.35 ust. 1 pkt 1, która limitowała miesięczną opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osoby pełnoletniej do wysokości 200% (150% osoby małoletniej) kwoty określonej w art.4 ust. 1 pkt 1 i 2.

powrót