Sprawę załatwia
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
Sekcja ds. usług
ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski

Osoby uprawnione:
1. Osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Osoba, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Odpłatności:
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Ustala również ich zakres, okres i miejsce świadczenia, oraz wysokość odpłatności za usługi. Odpłatność osoby uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 776,00 zł, a osoby w rodzinie 600,00 zł.

W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie Uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr XLVI/818/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., zmiana w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat jak również trybu ich pobierania zmieniono uchwałą nr LXXIV/1325/2024 z dnia 28 lutego 2024r.

Cena usług opiekuńczych wyłoniona jest w drodze postępowania przetargowego w ramach zamówień publicznych.

Od dnia 27.03.2024 r. koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych wynosi 45 zł.

% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie w stosunku do kryterium określonego w art.8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej Wysokość opłaty w %  ustalona od ceny usługi
Osoba samotna Osoba w rodzinie
Powyżej 100% do 150% 10% 20%
Powyżej 150% do 200% 20% 30%
Powyżej 200% do 250% 40% 50%
Powyżej 250% do 300% 50% 60%
Powyżej 300% do 400% 60% 70%
powyżej 400% i więcej 100% 100%

 

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 • Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 • Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych (dokument pomocniczy),
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 • Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 • Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Przewidywany termin załatwienia -bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Sekcji ds. usług
pod nr telefonów:
95 715 13 74 – Usługi opiekuńcze p.230
519 319 506 – Wiesława Jackiewicz
519 319 516 – Agata Miłostan
785 054 742 – Anna Galimska

powrót