Wysokość miesięczną stypendium szkolnego ustala się indywidualnie, z uwzględnieniem kryterium dochodowego oraz okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Wysokość miesięczną stypendium szkolnego w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ustala się w następujący sposób:

  • od 80% do 100% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie do 60% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
  • od 80% do 90% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie od 60% do 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
  • wysokość stypendium szkolnego zwiększa się o 10% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie więcej jednak niż do 200% tej kwoty, w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia co najmniej okoliczności, o której mowa w art. 90d ust. 1 ustawy.

powrót