Rodzina zastępcza zawodowa

 – rodzinę zastępczą zawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u której umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka

– w rodzinie zastępczej zawodowej w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

Szczególnymi rodzajami rodziny zastępczej zawodowej jest:

– rodzina zawodowa specjalistyczna

W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się w szczególności:

 1. dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 3. małoletnie matki z dziećmi.

W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej nie można w tym samym czasie umieścić dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

– rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego

przyjmuje dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu;
 2. w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
 3. na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego może odmówić, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjęcia dziecka:

 1. jeżeli łączna liczba umieszczonych w tej rodzinie dzieci przekroczy 3;
 2. powyżej 10. roku życia doprowadzonego przez Policję lub Straż Graniczną.

W przypadku przyjęcia dziecka interwencyjnie lub na wniosek rodziców lub innych osób, rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego informuje o tym niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, właściwy sąd, starostę oraz ośrodek pomocy społecznej.

W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza się dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o:

 1. powrót dziecka do rodziny;
 2. przysposobienie;
 3. umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

– przysługujące świadczenia:

 1. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w kwocie 1361,00 zł miesięcznie, jest przyznawane do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej,
 2. dodatek, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności – 274,00 zł miesięcznie,
 3. dodatek w kwocie 274,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
 4. świadczenia fakultatywne (nieobowiązkowe):
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie: niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

rodzina zastępcza zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą – Środki finansowe te starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Świadczenia wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w pieczy zastępczej w danym miesiącu kalendarzowym.

 Wymagane dokumenty:

 • prawomocne postanowienie sądowe o ustanowienie rodziny zastępczej,
 • wniosek,
 • akt urodzenia dziecka,
 • podanie nr konta bankowego rodziców zastępczych
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka- w przypadku jego posiadania,
 • rachunki poświadczające wysokości ponoszonych przez rodzinę zastępczą kosztów na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
 • oraz inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego organ ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

powrót