Organizator wspiera dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w sporządzaniu planu pomocy dziecku.

  • organizator rodzinnej pieczy zastępczej   sporządza opinie o zasadności przysposobienia dziecka, o kontaktach dziecka z rodzina biologiczną i wpływie ich na dziecko, zasadności przysposobienia związanego ze zmiana miejsca zamieszkania dziecka – poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej, możliwości nieumieszczenia wspólnie rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej, przekazywanie właściwemu OA informacji i dokumentacji o przebiegu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

powrót