DDP logo

Dom Dziennego Pobytu ul. Hejmanowskiej 5 w Gorzowie Wielkopolskim.

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób i funkcjonuje
w strukturze organizacyjnej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim. Dom jest przeznaczony dla mieszkańców Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Skierowanie do ośrodka wsparcia następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego za jej zgodą.

Dom Dziennego Pobytu realizuje zadania w szczególności poprzez udzielanie świadczeń podczas dziennego pobytu:

  1. usług opiekuńczych w zakresie wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych,
  2. terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej,
  3. usług rehabilitacyjnych rozumianych jako usprawnienie ruchowe poprzez gimnastykę, udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika,
  4. zaspokajanie potrzeb towarzyskich, rekreacyjno – kulturalnych, edukacyjnych,
  5. zapewnienia posiłku i usług pralniczych.

Pobyt w Domu jest dobrowolny i odpłatny.  Opłata za pobyt w ośrodku ustalana jest w decyzji kierującej i obejmuje koszty wyżywienia i usług pralniczych. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu określa Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika i jest ustalana indywidualnie.

 

ikonka_pdf Uchwała Nr XXXV/613/2021

 

OZPS za 2020 rok Uchwała Nr LIX/1044/2023

 

OZPS za 2020 rok Uchwała Nr LXXII/1295/2024

 

OZPS za 2020 rok Regulamin Organizacyjny Domu Dziennego Pobytu