Realizatorzy projektu:

 • Pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 1

Partnerzy:

 • Terapeuta uzależnień
 • Psycholog

 Termin realizacji projektu:

 • Kwiecień- grudzień 2024 r.

Założenia projektu:

Projekt socjalny skierowany do osób w różnym wieku zagrożonych niedostosowaniem społecznym, borykających się z trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami zachowania oraz osób upośledzonych umysłowo, które przy wsparciu osób trzecich mogą pozostawać w środowisku zamieszkania.

Cel główny projektu:

Poprawa jakości życia wśród osób mających trudności w samodzielnym, codziennym  funkcjonowaniu w środowisku/ osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Cele szczegółowe projektu:

 • nabycie umiejętności / zwiększenie umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego gospodarowania budżetem domowym;
 • nabycie umiejętności/zwiększenie umiejętności w zakresie dbania o stan zdrowia, higienę osobistą oraz wygląd zewnętrzny;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • nawiązanie kontaktów interpersonalnych;
 • nawiązanie relacji społecznych;
 • wzmocnienie na płaszczyźnie emocjonalnej;
 • zaspokojenie potrzeby akceptacji i szacunku do osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • dostarczenie pozytywnych przeżyć spędzania czasu wolnego;
 • propagowanie zorganizowanych form spędzania czasu;
 • wypracowanie nawyku wyjścia z domu/ z mieszkania;
 • propagowanie kontrolowanego i zdrowego stylu życia;
 • niwelowanie skutków samotności i osamotnienia;
 • nawiązanie/podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkich.

 

powrót