1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 447 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2268 ze zm.)
  3. Uchwała nr XXXII/383/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty dziecka w pieczy zastępczej (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 7 września 2016 r. poz. 1784).
  4. Uchwała nr L/579/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty dziecka w pieczy  zastępczej (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 8 września 2017 r. poz. 1890).
  5. Uchwała NR XVI/151/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie świadczenia przysługującego za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 1 września 2015 r. poz. 1497).
  6. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M. P. z 2018 r. poz. 326).
  7. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej – (M.P. 2021  poz. 282).
  8. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej – (M.P. 2022 poz. 292).
  9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

powrót