Do zadań koordynatora należy:

 • koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wykonują zadania zgodnie z art. 77. 3 cyt. ustawy:
 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, zarówno na terenie ZPZ jak i w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej;
 • dla każdego dziecka w pieczy zastępczej przygotowywany jest plan pomocy dziecku we współpracy z rodziną zastępczą, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny;
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu (grupy wsparcia, szkolenia, spotkania, organizowanie imprez okolicznościowych);
 • koordynatorzy opiniują zasadności przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka;
 • rodziny zastępcze mają zapewniony dostęp do specjalistycznej pomocy psychologicznej na terenie ZPZ. Pomoc reedukacyjna i rehabilitacyjna polega na kierowaniu do właściwych instytucji;
 • koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zgłaszają do OA informacje o dzieciach z uregulowana sytuacją prawną
 • pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej udzielane jest wsparcie psychologiczne i poradnictwo koordynatora i osoby wyznaczonej do współpracy z ww.;
 • koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przedstawiają coroczne sprawozdanie z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 • koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w miarę możliwości podnoszą kwalifikacje.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje: oceny sytuacji dziecka i oceny rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.

 • ocena sytuacji dziecka dokonywana jest na posiedzeniu zespołu na który zapraszani są: rodzina zastępcza, pedagog szkolny, pracownik socjalny, asystent rodziny, przedstawiciel OA, rodzice biologiczni dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
 • ocena sytuacji dziecka przeprowadzana jest w miarę potrzeb – nie rzadziej niż co 3 miesiące (dziecko do 3 roku życia,), nie rzadziej niż do 6 miesięcy (powyżej 3 roku życia)
 • po dokonaniu oceny formowana jest na piśmie opinia dot. zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazana jest do sądu.
 • przy negatywnej ocenie rodziny zastępczej nie później niż w terminie 6 miesięcy rodzina jest oceniana ponownie. Jeżeli kolejna ocena jest również negatywna kierowany jest wniosek przez organizatora wniosek do sądu o uchylenie postanowienia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 • rodziny zawodowe oceniane są również na trzy miesiące przed wygaśnięciem umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej.
 • organizator wyznacza termin oceny rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka
  w porozumieniu z rodziną zastępczą.

powrót