Rodzina zastępcza spokrewniona

Tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u której umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

– przysługujące świadczenia:

 1. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w kwocie 1002,00 zł miesięcznie, jest przyznawane do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej,
 2. dodatek, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności – 306,00 zł miesięcznie
 3. świadczenia fakultatywne (nieobowiązkowe):
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie: niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

 Świadczenia wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w pieczy zastępczej w danym miesiącu kalendarzowym.

 Wymagane dokumenty:

 • prawomocne postanowienie sądowe o ustanowienie rodziny zastępczej,
 • wniosek,
 • akt urodzenia dziecka,
 • poświadczenie zameldowania dziecka z nr pesel,
 • złożenie oświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny zastępczej,
 • podanie nr konta bankowego rodziców zastępczych
 • podanie adresów rodziców biologicznych dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz innych informacji niezbędnych do ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka – w przypadku jego posiadania,
 • oraz inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego organ ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

powrót