Opis projektu:
Problemami społecznymi z jakimi chcieliby się zmierzyć twórcy niniejszego projekty są w głównej mierze uzależnienia i ich skrajna konsekwencja czyli wykluczenia społeczne.
Wykluczenie społeczne nie jest niczym nowym, przynajmniej od czasu kiedy ludzie uświadomili sobie, że bycie razem nie jest naturalnie trwającym i łatwym do przywrócenia stanem rzeczy. Być może potrzebujemy siebie nawzajem, żeby przetrwać i czuć się dobrze, ale to nie wystarcza, aby osiągnąć ideał doskonałej i harmonijnej wspólnoty, która wszystkich przyjmuje i świadomie bądź nieświadomie nikogo nie wyklucza. W każdym społeczeństwie wykluczenie jest nieuchronne i nieuniknione, co nie znaczy, że dla wykluczonych nie ma żadnej nadziei. Ekskluzywne grupy prędzej czy później otworzą się pod wpływem wewnętrznych lub zewnętrznych nacisków, poza tym nie wszystkim odpowiada uprzywilejowana pozycja i jej obrona co daje impuls do integracyjnych projektów tworzonych poza elitarnymi strukturami. Nadzieja nie oznacza pewności integracja, czy alter integracja są kosztowne, a my jesteśmy niedoskonali, więc nie oczekujmy cudów, jednakże nie możemy przechodzić obojętnie obok problemu i udawać, że go nie ma „ Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść”.

Opis działania:
Zorganizowanie biegu dookoła województwa lubuskiego, którego zadaniem będzie zwrócenie uwagi na grupy wykluczone społecznie, bądź zagrożone wykluczeniem oraz promowanie życia wolnego od uzależnień. W każdym miejscu docelowym na trasie biegu, organizowane będą spotkania lokalnej społeczności z ludźmi z pasją, którym udało się odnieść zwycięstwo nad samym sobą.

Cel główny:
Integracja społeczna grup wykluczonych z powodu uzależnienia, przybliżenie problemu oraz konsekwencji z tym związanych takich jak: bezdomność, utrata praw rodzicielskich, zaburzony system funkcjonowania. Poprzez bieg chcemy pokazać, że człowiek jest kluczem samym w sobie do rozwiązywania problemów życiowych

Cele szczegółowe:

 1. Spotkania z osobami, które poprzez pasje skutecznie wychodzą z nałogu
 2. zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej i innym uzależnieniom poprzez aktywizacji lokalnych grup wsparcia.
 3. zapewnienie poczucia przynależności i wspólnoty osób wykluczonych,
 4. podniesienie poczucia własnej wartości,
 5. uświadomienie rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, iż poprzez przezwyciężanie aktualnych problemów są w stanie odzyskać pełnię praw rodzicielskich.
 6. promowanie GCPR i jego działalności na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
 7. pokazanie alternatywnych sposobów wychodzenia z nałogu.

Zadania:

 1. Wytyczenie trasy biegu, oraz ustalenie miejscowości docelowej na dany dzień.
 2. Nawiązanie kontaktu i współpracy z władzami gminy, bądź miasta w którym planowana jest meta etapu, oraz zaproszenie w/w do udziału w projekcie.
 3. Współpraca z zespołem ds. uzależnień w GCPR.
 4. Współpraca ze stowarzyszeniem „Aktywne życie”-Sebastian Wierzbicki.
 5. Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami.
 6. Współpraca z głównym organizatorem przedsięwzięcia -Fundacją „Dogonić Marzenia”
 7. Współpraca z odziałem leczenia uzależnień w Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu.
 8. Pozyskiwanie sponsorów.

Przewidziane efekty:

 1. Pozytywne konstruowanie dalszego życia osób uzależnionych.
 2. Integracja lokalnej społeczności.

Finansowanie projektu:

 1. Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Osoby prywatne i przedsiębiorstwa zaprzyjaźnione z Fundacją „Dogonić Marzenia”
 3. Stowarzyszenie „ Aktywne Życie”- Sebastian Wierzbicki

Realizatorzy projektu:

 1. Fundacja’” Dogonić Marzenia”
 2. Instruktor terapii ds. Uzależnień w GCPR Tomasz Manikowski
 3. Pracownicy socjalni GCPR ZPS4 Urszula Bednarczyk i Katarzyna Lenkiewicz
 4. Zespół ds. uzależnień w GCPR.

Czas realizacji:
09-13 września 2019 r.

powrót