Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. zwane dalej Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gorzowa Wlkp.

Siedzibą Centrum jest Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 42.

Centrum swoim zakresem działania obejmuje obszar Miasta Gorzowa Wlkp.

Centrum zostało powołane w celu wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Centrum wspiera także rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizuje system pieczy zastępczej.

Centrum realizuje zadania gminy i miasta na prawach powiatu określone w szczególności w:

 1. ustawie z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej;
 2. ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 4. ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 5. ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 6. ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 7. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 8. ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 9. ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
 10. ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 11. ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 12. ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 13. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 14. ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
 15. ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 16. ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
 17. ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
 18. ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
 19. ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. realizuje zadania Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w mieście Gorzowie Wlkp., jak także zostało wyznaczone do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w Gorzowie Wlkp.

Gorzowskie Centrum realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. 2014 r. poz. 1187 ze zm.) dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych osobom wskazanym przez Wojewodę w decyzji przyznającej świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka.”