PLAN NA JUTRO

naglowek_7.1

Miasto Gorzów Wlkp./Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Człowiek w Potrzebie. Wolontariat Gorzowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej pn. „Plan na jutro”

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019 r. do 31.03.2021 r.

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno–zawodowej.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnikami Projektu mogą być:

 1. osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2014r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
 2. mieszkańcy województwa lubuskiego ( miasto Gorzów Wlkp.) – 50 osób ( bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) tym:
 • osoby z problemem uzależnienia lub współuzależnienia
 • osoby bezdomne
 • osoby niepełnosprawne, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i /lub psychiczną
 • osoby korzystające z POPŻ

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia określone w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji.

1) Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia:

       a) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i/lub psychicznie:

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Trening gospodarowania budżetem
 • Trening umiejętności poruszania się po instytucjach
 • Warsztaty ind. i grupowe z zakresu autoprezentacji i kształtowania kreowania wizerunku i stylizacji
 • Zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu krawiectwa i utrzymania terenów zielonych i ogólnoremontowychb) dla osób bezdomnych i uzależnionych/współuzależnionych
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Warsztaty ind. i grupowe z zakresu autoprezentacji i kształtowania kreowania wizerunku i stylizacji
 • Indywidualne konsultacje z zakresu uzależnień
 • Wsparcie Streetworkera
 • Zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie prac ogólnoremontowych
 • Indywidualne doradztwo finansowe
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne

2) Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy :

 • Doradztwo zawodowe indywidualne
 • Warsztaty umiejętności poszukiwania pracy
 • Kursy /szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje i predyspozycje uczestników projektu

3) Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, których celem jest wskazanie możliwości spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do rozwijania zainteresowań:

 • Wyjście do kina
 • Wyjście do teatru
 • Festyn rodzinny

Rodzaj i forma udzielonego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego i zdrowotnego. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych.

ikonka_pdf Regulamin uczestnictwa

ikonka_pdf Załącznik nr 1-deklaracja uczestnictwa

ikonka_pdfZałącznik nr 2-formularz rekrutacyjny

ikonka_pdfZałącznik nr 3-oświadczenie uczestnika

ikonka_pdfZałącznik nr 4-rezygnacja uczestnika

 

Harmonogramy

ikonka_pdf Harmonogram zajęć 2019 r.

ikonka_pdf Harmonogram konsultacji uzależnień

ikonka_pdf Harmonogram – indywidualne konsultacje psychologiczne

ikonka_pdf Harmonogram – warsztaty psychoedukacyjne

ikonka_pdf Harmonogram – indywidualne poradnictwo finansowe 2019

ikonka_pdf Harmonogram- warsztaty umiejętności poszukiwania pracy

ikonka_pdf Harmonogram – warsztaty ogólnobudowlane

ikonka_pdf Harmonogram – indywidualne poradnictwo zawodowe

ikonka_pdf Harmonogram – warsztaty poszukiwania pracy cześć 2

ikonka_pdf Harmonogram 2020 – zad. 2

ikonka_pdf Harmonogram – indywidualne konsultacje psychologiczne 2020

ikonka_pdf Harmonogram – indywidualne konsultacje uzależnień 2020

ikonka_pdf Harmonogram – indywidualne poradnictwo finansowe III 2020

 

Festyn integracyjny

 

Zakończenie realizacji projektu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa 7 Równowaga Społeczna Działanie 7.1 „Plan na jutro”.

Z dniem 31 marca 2021 r. została zakończona realizacja projektu „Plan na jutro”.

Celem głównym projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia 50 osób zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowej.

Uczestnikami Projektu było 50 osób w tym: 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 5 osób bezdomnych i 15 osób uzależnionych lub/i współuzależnionych.

Uczestnicy otrzymali kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia. Podczas realizacji projektu uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych -30 os.
 • Trening gospodarowania budżetem- 30 osób
 • Trening umiejętności poruszania się po instytucjach – 30 osób
 • Zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu krawiectwa i utrzymania terenów zielonych i ogólnoremontowych – 50 osób
 • Warsztaty indywidualne i grupowe z zakresu autoprezentacji i kształtowania, kreowania wizerunku i stylizacji (50 osób)
 • Warsztaty psychoedukacyjne – 20 osób
 • konsultacje z zakresu uzależnień – 20 osób
 • Indywidualne poradnictwo finansowe – 20 osób
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 20 osób
 • Indywidualne doradztwo zawodowe – 50 osób
 • Warsztaty umiejętności poszukiwania pracy – 50 osób.
 • Kursy i szkolenia zawodowe – 24 osoby.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju od marca 2020r. część zajęć odbywała się zdalnie lub z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ponadto wszyscy uczestnicy Projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych w kwocie po 986,16 zł.

W ramach reintegracji społecznej zrealizowano działania o charakterze środowiskowym, w tym:

 • organizacja festynu integracyjnego dla 50 osób
 • zakup biletów do kina i teatru z możliwością wykorzystania w 2021 roku dla 50 osób.