1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego.
 2. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (tzw. RODO).
 3. Wymagane dokumenty o dochodach uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, w tym odpowiednio:
  • dokumenty potwierdzające dochody netto:
   • z tytułu stosunku pracy: zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie,
   • z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło: zaświadczenie, umowa, rachunek lub oświadczenie,
   • z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego: decyzja organu emerytalnego lub odcinek renty,
   • z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie,
   • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów
  • dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
   • działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym,
   • działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – oświadczenie o osiągniętym dochodzie,
  • w przypadku osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej (zasiłek stały i okresowy, dodatek mieszkaniowy:
   • zaświadczenie, decyzja lub oświadczenie o wypłaceniu tych świadczeń za miesiąc sierpień,
  • dochód z gospodarstwa rolnego:
   • zaświadczenie/oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wypłaty;
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc sierpień lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,
  • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny

Wszystkie dokumenty, potwierdzające osiągany dochód mogą być złożone w formie oświadczenia. Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

powrót