Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują gdy:

  • osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia i nie uczy się w szkole ani w szkole wyższej,
  • osoba uprawniona ukończyła 25 rok życia i nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe,
  • egzekucja alimentów okazała się skuteczna,
  • osoba uprawniona zawarła związek małżeński,
  • osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.

powrót