Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim, jako jednostki właściwej do  finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej, może dochodzić na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych. W przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok, Dyrektor jest zobowiązany do wytoczenia powództwa alimentacyjnego.

Niezależnie od powyższego rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka jest uprawniona do samodzielnego dochodzenia alimentów od rodziców na rzecz dziecka. Pozew o alimenty składa się w Sądzie Rejonowym, Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda (małoletniego dziecka) lub pozwanego (rodziców dziecka). Od pozwu nie uiszcza się żadnej opłaty. W sytuacji zasądzenia alimentów, będą one płatne do rąk rodziny zastępczej, chyba że sąd postanowi inaczej.

ikonka_pdf Wzór pozwu o alimenty

 

powrót