Termin realizacji:

listopad-grudzień 2022r.

Do kogo skierowany jest projekt:

Do osób dorosłych, beneficjentów Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie kobiet i mężczyzn
w wieku produkcyjnym.

Cel główny:

Celem projektu jest  edukacja prozdrowotna z zakresu zdrowia i higieny.

Cele szczegółowe:

  •  profilaktyka chorób nowotworowych u kobiet i mężczyzn
  • pozyskanie wiedzy na temat zasad higieny i postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy czy świerzbu
  • przeciwdziałanie pogorszeniu się stanu zdrowia beneficjentów

Realizacja:

Projekt realizowany będzie we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną zakłada realizację działań profilaktycznych wśród beneficjentów tut. Centrum. Grupę docelową stanowi 20-30 osób objętych wsparciem GCPR, kobiety i mężczyźni w wieku produkcyjnym. Projekt realizowany będzie w miesiącu listopadzie i grudniu 2022r. w siedzibie GCPR przy ul. Jagiełły 7 sala nr 14 przez starszego pracownika socjalnego Agnieszkę Kuc.

           W dniu 3 listopada 2022r. w ramach realizacji III edycji projektu „Zdrowie i higiena” pracownicy socjalni ZPS 2 we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną przeprowadzili spotkanie dla kobiet i mężczyzn, którego  celem było  przypominanie o istotnym wpływie stylu życia na zdrowie ,  możliwościach zapobiegania zachorowaniu na raka piersi i jąder, oraz roli wczesnego wykrywania w procesie leczenia raka. Uczestniczy pozyskali wiedzę dotyczącą  samobadania mogli nauczyć się techniki badania na fantomach, uzyskali informację jakie badania i gdzie należy wykonać w ramach profilaktyki nowotworowej.