Projekt socjalny: „Pomost międzypokoleniowy”

 

Termin realizacji:

Marzec-czerwiec 2020r.

Realizatorzy:

Zespół Pracy Socjalnej nr 2 GCPR

Do kogo jest skierowany projekt:

 • dzieci w wieku 5-10 lat objętych wsparciem GCPR,
 • uczestnicy Domu Dziennego Pobytu przy ul. Hejmanowskiej 5 w Gorzowie Wielkopolskim.

Cel główny projektu:

Stworzenie pomostu porozumienia umożliwiającego wymianę międzypokoleniową pomiędzy osobami starszymi, a dziećmi.

Cele szczegółowe:

 • pobudzenie grupy seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
 • zwiększenie empatii i wrażliwości na osoby starsze,
 • budowanie w społeczności lokalnej sieci wsparcia,
 • pobudzenie rozwoju i aktywności obu grup uczestniczących w projekcie,
 • nauka kreatywnego spędzania czasu,
 • nabycie umiejętności nawiązywania realizacji pomimo barier pokoleniowych,
 • wymiana doświadczeń między grupami uczestników.

Działania:

 • organizacja zajęć przygotowujących do kontaktu obu grup,
 • pisanie listów zapoznających,
 • organizacja spotkania integracyjnego,
 • wspólne spotkania przy grach planszowych,
 • wspólne spotkania muzyczne,
 • wspólne spotkania plastyczne,
 • wspólne wyjście do teatru,
 • animowanie do wymiany informacji poprzez pytania.

powrót