Podstawowe warunki, które pozwalają obcokrajowcom ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 Jak je uzyskać? Kiedy o świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się cudzoziemcy? Na jakie kwoty mogą liczyć?

 

Świadczenie Kwota Świadczenia przysługujące cudzoziemcom
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

  • kryterium dochodowe – 1209 zł na osobę w rodzinie
przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują  cudzoziemcom:

  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

powrót