• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 8 października 2004r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2004 Nr 240 poz.2406),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U.  2001r. Nr 156, poz.1828).
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374).

powrót