Kontynuacja projektu socjalnego we współpracy z Zespołem ds. pieczy zastępczej.
W tym roku głównymi beneficjentami będą osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych oraz dzieci nad którymi sprawują pieczę.

CEL GŁÓWNY:

Podniesienie świadomości oraz wiedzy rodziców – jakie negatywne skutki niesie za sobą nadużywanie wysokich technologii przez dzieci.

BENEFICJENCI:

Rodzice dzieci w wieku 5-15 lat. (około 10 –  15 OSÓB)

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– nabycie umiejętności rozpoznawania pierwszych symptomów świadczących o uzależnieniu od TV/SMARTFON;

– nabycie umiejętności wyznaczania i przestrzegania czasu jaki dziecko może spędzić przed ekranem;

– nabycie umiejętności zakładania ‘kontroli rodzicielskiej” w telefonie; stałe kontrolowanie treści jakie odtwarza dziecko;

– poznanie innych form spędzania czasu z dzieckiem;

– wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne zainteresowania/spędzanie czasu wolnego bez korzystania z wysokich technologii;

– nabycie umiejętności słuchania dziecka i bycia jego partnerem w zabawie bądź czynnościach domowych ( nie patrzenie na dziecko zza własnego telefonu)

– wspólne wyznaczenie zasad korzystania przez dziecko z tv bądź smartfonu – konsekwentność.

ZASOBY:

– pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 4,

– artykuły biurowe,

– dostępna literatura/artykuły/badania dotyczące poruszanego problemu

– film You Tube Homo tabletis

DZIAŁANIA:

– rekrutacja beneficjentów na podstawie ustalonych kryteriów

– pozyskanie poczęstunku kawa/ciasto

– zaproszenie osób chętnych do współpracy

Ewaluacja- podsumowanie efektów projektu

PRZEWIDYWANI PARTNERZY: 

– Fundacja „Pozytywka”

– terapeuta/psycholog/funkcjonariusz policji

– Zespół ds. pieczy zastępczej

TERMIN REALIZACJI:

LUTY 2023r. – MAJ 2023r.

REALIZATORZY:

Lenkiewicz Katarzyna

Odrobna Małgorzata

Bednarczyk Urszula

Trafny Anna

W dniu 28 marca 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego: „Dziecko w szklanym ekranie: E-uzależnienia dzieci”.
Podczas spotkania były przez psychologa omawiane treści związane z e-uzależnieniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz uczęszczających do Fundacji Pozytywka.
Następnym punktem spotkania była rozmowa i wymiana spostrzeżeń pracowników socjalnych z beneficjentami projektu.

 

powrót