Projekt socjalny: „Grupa wsparcia dla rodziców biologicznych starających się o powrót dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”.

 

Termin realizacji:

Wrzesień-grudzień 2020r.

Miejsce realizacji:

Sala konferencyjna GCPR przy ul. Jagiełły 7 w Gorzowie Wielkopolskim.

Realizatorzy:

Pracownicy socjalni zajmujący się reintegracją rodzin:

Marta Helak, Justyna Gackowska, Urszula Bednarczyk, Eliza Filińska.

Do kogo jest skierowany projekt:

Rodzice biologiczni współpracujący na rzecz reintegracji rodziny z terenu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Cel główny projektu socjalnego:

Wsparcie emocjonalne rodziców biologicznych przeżywających utratę prawa do opieki nad dziećmi oraz pomoc w utrzymaniu ich, zazwyczaj krótkiej, motywacji do współpracy na rzecz reintegracji rodziny.

Cele szczegółowe projektu:

  • integracja osób o podobnych problemach i wzajemna pomoc w przezwyciężaniu trudności,
  • podnoszenie świadomości rodziców biologicznych w zakresie popełnianych błędów wychowawczych i zaniedbań opiekuńczych,
  • przywracanie im wiary w możliwość odzyskania prawa do opieki nad dzieckiem,
  • zwiększenie aktywności rodziców biologicznych w realizacji planów pracy na rzecz reintegracji rodziny,
  • poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań doświadczanych problemów,
  • podnoszenie efektywności działań na rzecz reintegracji rodzin.

Działania:

  • utworzenie grupy 10-15 osób chcących podzielić się swoimi doświadczeniami w związku z utratą prawa do opieki nad dziećmi,
  • regularne spotkania (2 razy w miesiącu)uczestników projektu – tematyka spotkań będzie zależna od potrzeb członków grupy,
  • zaproszenie do udziału w spotkaniach wybranych rodzin po reintegracji, które opowiedzą o swojej drodze do odzyskania prawa do opieki nad dziećmi.

powrót