Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego wg wzoru na stronie internetowej GCPR lub na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Do wniosku załącza się :

  • fakturę VAT dokumentująca dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku (faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania refundacji podatku VAT),
  • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT,
  • dokumenty zaświadczające o dochodzie, jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez organ rozpatrujący wniosek.

Takimi dokumentami mogą być na przykład: dowód zasądzenia alimentów, informacja o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego, informacja o przyznanym stypendium, informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego itp.

 

powrót