„Czwartkowe spotkania przy kawie”

III edycja

                    

Opis projektu:
Integracja osób w wieku 55+ z dzielnicy miasta Zakanale

Cele szczegółowe:

 • wypracowanie nawyku wyjścia z domu/mieszkania
 • możliwość spotkania „ciekawych” ludzi
 • aktywizacja i motywowanie do podejmowania działań

Beneficjenci :
Na podstawie diagnozy środowiska wytypowane zostaną osoby, które współpracują z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej sytuacji życiowej. Zakwalifikowane zostaną osoby, które nie wykazują chęci poznawania ludzi.

Czas realizacji:
Październik/listopad 2019 rok
W siedzibie Fundacji Pozytywka
ul. Kobylogórska 103
66-400 Gorzów Wielkopolski

Realizatorzy programu –pracownicy socjalni GCPR

 1. Urszula Bednarczyk
 2. Katarzyna Lenkiewicz
 3. Urszula Pawko

Partnerzy:
Fundacja Pozytywka

Rezultaty:

 • wzmocnienie osoby i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych
 • wzrost zainteresowania spotkaniami z innymi osobami; utrzymywanie kontaktów
 • zdolność prawidłowego pełnienia ról społecznych

Działania:

 1. Rekrutacja beneficjentów przez pracowników socjalnych na podstawie ustalonych kryteriów.
 2. Pozyskanie poczęstunku w postaci ciasta i kawy na spotkania dla beneficjentów.
 3. Zaproszenie osób chętnych do podjęcia współpracy w ramach projektu.
 4. Ewaluacja –podsumowanie efektów programu.

Przewidziane efekty:

 • Współpraca pracowników socjalnych z klientami, zmierzająca do prawidłowego funkcjonowania w środowisku, poprzez przezwyciężenie problemów życiowych.
 • Nabycie przez uczestnika projektu umiejętności (samodzielności i zaradności ) wyjścia z domu /mieszkania i otworzenia się na spotkania z innymi osobami z zamieszkiwanej dzielnicy.
 • Motywowanie i mobilizowanie do podejmowania aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Spotkania cykliczne dają możliwość wyrobienia nawyku wyjścia z domu.

powrót