Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (poz. 1974).

W przypadku, gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą obsługiwaną z kotła zasilanego peletem drzewnym, drewnem kawałkowym albo innym rodzajem biomasy albo z kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG albo kotła na olej opałowy należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

powrót